Skip to content

INFORMACJA RODO

Miejsce prowadzenia terapii i przechowywania dokumentacji:

Ul. Olsztyńska 14, 81-312 Gdynia

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)-c), art. 9 ust. 2 lit. h) oraz art. 13 RODO, niezbędne dla realizacji procesu terapii psychologicznej realizowanej przez administratora danych jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie Pańskich danych osobowych.

Administratorem danych wskazanych w Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Inspiratio Marta Guzowska-Deptuła, ul. Olsztyńska 14, NIP 5782485326, e-mail: m.guzowskadeptula@gmail.com

Celem zbierania danych (w tym danych szczególnych tzw. wrażliwych) jest świadczenie usług z zakresu ochrony zdrowia, to jest usług psychoterapeutycznych i/lub psychologicznych oraz usług edukacyjnych i/lub przetwarzanie dla celów księgowych. Zbierane i przetwarzane dane obejmować będą Pana/Pani imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego oraz dane dotyczące stanu zdrowia.

W związku z powyższym przysługuje Pani/Panu prawo do: cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, tj. świadczenia usług psychoterapeutycznych, psychologicznych lub edukacyjnych. W przypadku odmowy podania danych lub odmowy wyrażenia zgody na ich przetwarzanie i przechowywanie wykonanie umowy (to jest realizowanie opisanych wyżej usług) nie będzie możliwe.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizowania opisanych wyżej usług oraz przez okres 7 lat od zakończenia ich realizacji lub do czasu wycofania zgody, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, z zastrzeżeniem przechowywania danych w prawnie dopuszczalnych przypadkach.

Poprzez zaakceptowanie niniejszej informacji w formie odrębnego oświadczenia woli wyraża Pan/Pani zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Inspiratio Marta Guzowska-Deptuła niezbędnych do realizacji procesu terapii, w którym bierze Pan/Pani udział oraz do wypełnienia prawnych obowiązków administratora danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.